DETAIL 详细信息

六. 调号 调式变音记号 保持音记号

信息来源:新方法音乐网 发布时间:2012/5/18

                          

                         
.      调号    调式变音记号    保持音记号 
                    


1.
调号 为了让使用者明确调性,一线谱的调号标记借鉴了简谱的标记形式,只在乐曲开头的组号后面和转调地方用“调"

音名字母外加圆的形式标记。演奏时不用管它,因为一线谱中的音符符头已显示了相应的黑白键音。


    2. 调式变音记号  一线谱中的调式变音记号是表示调式基本音级升高或降低半音“”的记号。升后号为“ ”, 降后号

 ”。一线谱中的调式变音都是按相应的黑白键记写的,演奏时只管照符头演奏,变音记号尽可视而不见。


3. 保持音记号  传统保持音记号为“ ”,标记在音符上,表示该音稍强奏并充分保持该音的时值。一线谱中,为避免与

 键音 混淆,现改为“  ”。